Vassmyra skole har innført nye rutiner knyttet til fravær. Det er viktig at foresatte og elever er informert om rutinene og følger disse. Alt fravær skal meldes ved bruk av IST, både melding om time- eller dagsfravær og søknader om permisjon fra opplæringen.

Send sms til: 59 44 72 45. Husk å starte melding med kortnavn på kontaktlærer.

 

Skolens handlingsplan for fravær

FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV FRAVÆR
Forebygging handler særlig om skolens rutiner
knyttet til fraværsføring, rutiner for oppfølging
av fravær, samt skole-hjem-samarbeid. Både
skolen som system og hver enkelt lærer kan
bidra til å forbygge at elever utvikler alvorlig
skolefraværsproblematikk. I det følgende er
det utarbeidet en praktisk handlingsplan for
forebygging og oppfølging:
FRAVÆRSRUTINER
· Det er skolens ansvar å sørge for at skolen til alle tider fører fravær i vedtatt fraværssystem.
· Skolens fraværslister gjennomgås på koordineringsteam med PP-tjenesten.
· Skolen følger handlingsplanens rutiner for hvordan fravær følges opp.
· Alle lærere gis årlig opplæring i føring og oppfølging av fravær.
· Skolens rutiner er kjent og lett tilgjengelige for skolens lærere, elever og foresatte.
Retningslinjene legges ut på skolens hjemmesider. Rektor går gjennom rutinene med
ansatte og i skolens rådsorganer og informerer foresatte på foreldremøter ved skolestart.
Kontaktlærer går gjennom rutinen med elevene.
1. FØRING AV FRAVÆR:
a. Kontaktlærer er ansvarlig for at elevens fravær er oppdatert minimum en gang
per uke i skolens fraværssystem.
b. Timelærere må daglig føre fravær inn i skolens fraværssystem.
c. Kontaktlærer følger ukentlig med på elevenes fravær.
d. Kontaktlærer eller timelærer registrerer fravær når eleven forlater skolen etter
først å ha møtt frem.
2. KONTAKT MELLOM SKOLE OG HJEM VED FRAVÆR:
a. Foresatte skal skrive melding ved alt fravær.
b. Foresatte skal sende melding til skolen fra 1.fraværsdag.
c. Dersom foresatte ikke tar kontakt, skal kontaktlærer ta kontakt med foresatte
for å få avklart fraværet. Ved bekymring for fraværet informeres ledelsen (se
retningslinjer for alvorlig fravær).
3. RETNINGSLINJER FOR OPPFØLGING AV FRAVÆR:
a. Kontaktlærer har en grundig gjennomgang av fraværsregistrering for klassen ved
månedsskifte.
b. Ved fravær av 3 enkelttimer; 3 enkeltdager med fravær på en måned; 10 enkeltdager
med fravær på et halvt år; eller når eleven møter opp på skolen/til time, men forlater
den igjen mer enn 3 ganger, følges handlingsplanens «Retningslinjer for oppfølging
av alvorlig fravær».
c. Ved bekymring rundt enkeltelevers fravær drøfter kontaktlærer og ledelsen
fraværet og vurderer behovet for nærmere kartlegging etter veilederens
«Retningslinjer for oppfølging av alvorlig fravær». Det er avgjørende at tiltak
igangsettes etter kort tid.

Lenke til Handlingsplan for skolen nærvær


Permisjon fra opplæringen

Kommunen (rektor) kan etter søknad, gi en elev fri fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker, når det er forsvarlig. Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring (Opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa).

 

Ved permisjonssøknader vil skolen fatte enkeltvedtak og svaret kommer da i papirform. Enkeltvedtak lagres i elevmappen.  Det er viktig at foresatte søker permisjon i god før den planlagte permisjonen.

 

IST
Vassmyra skole bruker IST for kommunikasjon mellom hjem og skole. Send SMS til tlf. 59 44 72 45.  Husk kortnavn til lærer. Meldingene vil da leveres til deres kontaktlærers innboks. Dere behøver ikke skrive hvem meldingen er fra. Alle foresatte og elever er registrert i IST så når du sender en SMS til dette nummeret registreres den med deg som avsender.

 

Om skolen ikke har registrert deg i kontaktlista, eller registrert feil telefonnummer, vil du få et automatisk svar fra SMS i løpet av noen sekunder med denne teksten: Ditt nummer er ikke registrert i databasen. Kontakt din skole for registrering av ditt mobilnummer. Dette er for å garantere din sikkerhet. Uvedkommende som ikke er registrert i skolens database har med andre ord ikke anledning til å sende SMS vedrørende ditt barn.

 

For spørsmål: kontakt skolen.